ธรรมะคนกรุง

มุมมองด้านศาสนธรรมกับชีวิตคนเมืองหลวง..ประเทศไทย


จาก.."สวัสดีกรุงเทพฯ" รายสัปดาห์
My Photo
Name:
Location: สวนเมตตาธรรม, เชียงใหม่, Thailand

Thursday, August 11, 2005

น้ำมันแพง...

...........................


น้ำมันแพง...

คงไม่สายเกินไป หากจะพูดถึงเรื่อง น้ำมันแพง ในระยะนี้ ด้วยว่าราคาน้ำมันดูจะ สูงขึ้น ต่อไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีทีท่าว่าจะ ลด หรือ ทรงตัว แต่อย่างใด แม้ว่าบางช่วง ในระยะเวลาสั้นๆ จะมีการขยับลงมาบ้าง ก็ยังไม่มากและไม่บ่อยครั้งนัก แนวโน้มและภาพรวม ยังเรียกได้ว่า ราคาน้ำมันนั้นถีบตัวขึ้นไปแทบไม่รู้จักหยุดหย่อน

จะว่าไปแล้ว น้ำมันแพง อย่างนี้ไม่ใช่ คนมีรถ เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ คนทั่วๆ ไปก็ใช่ว่าจะหนีพ้น ยิ่งคนทำงานรับจ้างชนิด เดินดินกินข้าวแกง ด้วยแล้ว ดูราวกับว่าจะต้องเผชิญหน้า คลื่นยักษ์ทางเศรษฐกิจ เนื่องด้วย การจับจ่ายใช้สอย หรือ การดำเนินชีวิตขั้นพื้นฐาน เอาเลยทีเดียว

ในฐานะ ชาวพุทธ ผู้มองปัญหาตลอดสาย เห็นทั้ง เหตุ-ปัจจัย อย่างครบถ้วน พิจารณาให้แยบคายก็จะพบได้ไม่ยากนัก ว่า น้ำมัน เข้ามาเกี่ยวข้องกับมนุษย์มากมายเหลือเกิน ไม่ว่าจะปรากฏอยู่เบื้องหน้าหรือเบื้องหลัง จะโดยตรงโดยอ้อม ก็ยังมีส่วนร่วมกับการดำเนินชีวิตเข้าจนได้ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง...

ฟังเผินๆ ก็เหมือนกับเป็นการยืนยันหรือยกระดับ ความสำคัญ ให้น้ำมันอย่างแยกส่วนออกมา แต่อีกทางหนึ่ง ก็จะทำให้พบว่า การกำหนด ท่าที ของมนุษย์เกี่ยวกับน้ำมันนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย ไม่ใช่เรื่องที่จะกระทำด้วยความประมาท เพราะมีความซับซ้อน และละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง กล่าวคือ การบริโภคน้ำมันมิใช่เพียงเรื่องของการใช้รถรายานพาหนะที่ต้อง เติมน้ำมัน โดยตรงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการผลิต การดำเนินชีวิต การเสพ-บริโภค การพักผ่อนหย่อนใจ หรือกระทั่งการทำสงคราม การก่อการร้าย และการเรียกร้องสันติภาพ ฯลฯ ในหลากมิติ และหลายวิธีการ

อาจไม่เป็นการเกินเลยดอกกระมัง หากจะกล่าวว่า ถ้าจะ ประหยัดน้ำมัน กันให้จริงจัง รอบคอบ และรอบด้านแล้ว เราคงต้องหันกลับมา ทบทวน วิถีชีวิต วิธีคิด วิธีปฏิบัติ ตลอดจนเป้าหมายในชีวิต หรือเป้าหมายในระดับอุดมคติทางจิตวิญญาณกันเลยทีเดียว

เพราะการประหยัดน้ำมันเพียงใช้รถน้อยลงจะมีประโยชน์อะไรเล่า หากเรายังเสพและบริโภคกันอย่างไม่ลืมหูลืมตา กระทั่งการผลิตทั้งระบบ การขนส่งทั้งระบบ การตลาดและการโฆษณาทั้งระบบ การบริโภคทั้งระบบถูก กระตุ้นเร้า ให้เพิ่มปริมาณขึ้นทุกขณะ โดยไม่คำนึงถึงประสิทธิภาพ

การประหยัดน้ำมันโดยการปิดปั้มจะมีประโยชน์อะไรเล่า หากเรายังไม่หวงแหนสันติภาพ ยังไม่คัดค้านสงคราม ปล่อยให้มหาอำนาจกระทำย่ำยีต่อเพื่อนศาสนิกในศาสนาอิสลามแห่งตะวันออกกลาง จนทำให้แหล่งน้ำมันถูกยึดครอง หรือทำลายไปจำนวนมา

ชาวพุทธ ควรหรือไม่ที่จะใช้น้ำมันด้วยสติ ปัญญา สัมปชัญญะ และสมาธิ ตลอดจนร่วมรณรงค์ ประหยัดน้ำมัน อย่างเข้าใจ ปฏิจจสมุปบาท และ กฎอิทัปปัจจยตา เพื่อการประหยัด อดออม และพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

eXTReMe Tracker