ธรรมะคนกรุง

มุมมองด้านศาสนธรรมกับชีวิตคนเมืองหลวง..ประเทศไทย


จาก.."สวัสดีกรุงเทพฯ" รายสัปดาห์
My Photo
Name:
Location: สวนเมตตาธรรม, เชียงใหม่, Thailand

Tuesday, March 01, 2005

งานศาสนา, งานวัด หรืองานบุญ

................................


งานมาฆะบูชาที่ท้องสนามหลวงเสร็จสิ้นไปหลายวันแล้ว ด้วยความปิติสุขของ “ชาวพุทธ” จำนวนหนึ่ง ซึ่งยังขวนขวายที่จะ “เป็นชาวพุทธ” ทั้งความคิด ความเชื่อ และการกระทำ ว่าง่ายๆ คืออยากให้ กาย วาจา และใจ ของตน ตลอดจนวิถีชีวิต-วิถีวัฒนธรรม ในชุมชน ในสังคม “เนื่อง-” อยู่กับความเป็น “ชาวพุทธ” ของตน เมื่อมีอะไรที่สามารถส่งเสริมหรือสนับสนุนความคิดความเชื่อ ทั้งยังมีโอกาส “แสดงออก” จึงอิ่มเอมใจกันทั่วหน้า

เสียดายก็ที่ภาครัฐ ทั้งรัฐบาลและระบบราชการ ตลอดจนเอกชนที่มีกำลังวังชา มีมือมีไม้ ไม่ได้ “แสดงตน” ที่จะสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมอย่าจริงจังนัก ปล่อยให้คน ไม่กี่คน-ไม่กี่กลุ่ม ทำกันไปตามมีตามเกิด งานลักษณะนี้จึงออกจะสับสนวุ่นวายอีนุงตุงนังอยู่เสมอ ทั้งรูปแบบและเนื้อหาสาระ กล่าวคือ ไม่สามารถนำเสนอคุณค่าหรือแก่นสารของความเป็น “พุทธ” ได้ อย่างชนิดที่จะเป็นประโยชน์ หรือใช้งานได้จริง ให้มากไปกว่าการเป็น “บุญกิริยา” เพียงด้านเดียว

อีกทั้งจะว่าไปแล้ว งานทำนองนี้แทบทุกครั้ง ก็ยังมากไปด้วยพิธีกรรม และการโฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งส่วนใหญ่มิอาจน้อมนำ “คนรุ่นใหม่” หรือ “ศาสนิกในศาสนาอื่นๆ” ให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา หรือเกิดความสนใจ ที่จะทดลองประยุกต์ใช้ “พุทธธรรม” หรือ “พุทธวิธี” เพื่อพัฒนาตนไปสู่ความดี ความงาม และความจริง เยี่ยง “ชาวพุทธที่ดี” ต่อไป

นี่เป็นเรื่องที่ “กรุงเทพมหานคร” ในฐานะเจ้าของบ้าน และ กระทรวง-ทบวง-กรม ต่างๆ ตลอดจนองค์กร “แม่งาน” ควรพินิจพิจารณาให้มากขึ้นมิใช่หรือ?

ผู้เขียนเองร่วมงานอยู่กับพุทธบริษัทกลุ่มเล็กๆ ชื่อ “เสขิยธรรม” ทำงานด้านการชี้ชวนและส่งเสริม ให้เกิดการประยุกต์ใช้ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม อย่างสมสมัย ก็สนใจการจัดงานในลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นอยู่ไม่น้อย ว่า..ทำอย่างไร “งานศาสนา, งานวัด และงานบุญ” จึงจะไปด้วยกันได้ ยิ่งถ้าสามารถรื่นเริง ชนิด “บันเทิงในธรรม” ด้วย ก็จะยิ่งวิเศษมหัศจรรย์นัก

แต่ด้วยความที่เป็นกลุ่มทำงานเล็กๆ (และอยู่ภายใต้มูลนิธิเล็กๆ ชื่อเมตตาธรรมรักษ์) จึงทำได้เพียงงานทดลองอย่างชนิดไม่ใหญ่โตนัก ร่วมกับวัดทองนพคุณ รวมทั้งโรงเรียน และชุมชนวัดทองนพคุณ จัดงานอย่างที่ว่าไว้ข้างต้น ขึ้นในวันเสาร์ที่ ๕ และวันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๘ ที่จะถึงนี้ ที่ลานวัดทองนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน พร้อมๆ ไปกับงาน “ผ้าป่าเสขิยธรรม ครั้งที่ ๔” เพื่อระดมทุนไปช่วยเหลือการศึกษาและปฏิบัติธรรม ตลอดจนทำงานเกื้อหนุนสังคม ของพระภิกษุ สามเณร และแม่ชี ทั้งในเมืองและในชนบท

ใครหรือองค์กรใดสนใจจะร่วมงาน หรือประสงค์จะเปลี่ยนบรรยากาศจากสนามหลวงมาเป็นลานวัดใกล้แม่น้ำเจ้าพระยา ก็ลองแวะเวียนมา “ชิม” ดู…

(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเสขิยธรรม โทร.๐๒ ๘๖๓–๑๑๑๘ หรือ ๐๖ ๗๕๗–๕๑๕๖ www.skyd.org)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

eXTReMe Tracker