ธรรมะคนกรุง

มุมมองด้านศาสนธรรมกับชีวิตคนเมืองหลวง..ประเทศไทย


จาก.."สวัสดีกรุงเทพฯ" รายสัปดาห์
My Photo
Name:
Location: สวนเมตตาธรรม, เชียงใหม่, Thailand

Tuesday, March 01, 2005

ธรรมะหลังเลือกตั้ง

............................

กว่าบทความนี้จะตีพิมพ์ “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ ๑๒” ก็คงจะจบสิ้นลงไปแล้ว…

ห ลายสิ่งหลายอย่างที่ “ชาวกรุงเทพฯ” ได้พบเห็น และได้ยินได้ฟังจนเจนหูเจนตามาระยะหนึ่ง ก็ถึงคราวต้องเปลี่ยนแปลงไป อาทิ ป้ายหาเสียงนานาชนิด การประชาสัมพันธ์หลากรูปแบบ หรือ ขบวน-คณะ “คนใหญ่คนโต-คนกว้างขวาง” ที่พากันออกมาเดินถนน ไหว้กราบผู้คนชาวบ้านร้านตลาด ทั้งเพื่อแนะนำตัวผู้สมัคร และบากหน้ามาวิงวอน “ขอเสียง” ด้วยตนเองอีกครั้ง เพื่อ “ดิ้นรน” กลับเข้าไปในสภา “อันทรงเกียรติ” ตามที่ปรารถนา

หลายคนที่มีส่วนเกี่ ยวข้อง หรือแม้แต่บางคนที่บรรยากาศพาไป จนเผลอไผล “ผูกติด” ตัวเองเข้ากับสถานการณ์แข่งขันและช่วงชิงดังกล่าว หากไม่ “ปล่อยวาง” หรือไม่เข้าใจปัญหาและสาเหตุ “ตามที่เป็นจริง” เสียแล้ว หลัง ๖ กุมภาฯ ก็อาจรู้สึกว้าเหว่หรือใจหายอยู่ไม่น้อย ค่าที่ ความสนุกเพลิดเพลิน หรือแม้แต่ความเหนื่อยล้า อันแสดง “ตัวตน” และ “ผลงานของตัวตน” ที่เกิดจากการทำงาน หรือการติดตามข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก จู่ๆ ก็มายุติลงแบบฉับพลันทันที

อาจมีไม่น้อยที่อยากให้วันคืนเช่นนั้นคงอ ยู่ เพราะได้เติบเต็ม “ตัวตน” ให้มีที่อยู่ที่ยืน ขณะที่อีกด้านก็ปรารถนาจะ “แก้ตัว” หรือ “เอาชนะ” หากมีโอกาสได้ลบหรือลดข้อบกพร่อง ที่เห็นว่าตนพลาดพลั้ง
ลืมคิดไปว่าหาใช ่เพียง “ความผิดพลาด” หรือ “การขาดความเพลิดเพลิน” เท่านั้นไม่ ที่ทำให้ตน “เป็นทุกข์” หาก “ความยึดมั่นถือมั่น” ว่ามีตนและของตนต่างหาก ที่ “ทุกข์” เสียยิ่งกว่า…

ธรรมะสำคัญสำหรับสถานการณ์หลังเลือกตั้งเช่นนี้ หรือกระทั่งควรหมั่นพิจารณาอยู่เป็นนิจ เพื่อความเติบโตทางจิตวิญญาณ ก็คือ กฎแห่งไตรลักษณ์ และพรหมวิหารธรรม นั่นเอง

หากเราทั้งหลาย “เห็นจริง” ในพระไตรลักษณ์ ว่าทุกอย่างล้วนเป็น “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” คือ “ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และมิใช่ตัวตน” และ “เป็นอยู่” ด้วยพรหมวิหารทั้ง ๔ คือ “เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา” อันมีความหมายโดยสรุป ว่า ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข, พ้นทุกข์, ยินดีกับความสำเร็จของเขา และมีใจเป็นกลางเห็นความจริงและดำรงอยู่ด้วยปัญญา แล้ว ก็จะผ่านพ้นสถานการณ์ หรือสามารถดำเนินชีวิตไปได้ด้วยความ “ทุกข์น้อย” นั้นเอง

การ “เลือกตั้ง” ก็ผ่านไปแล้ว ความสำเร็จหรือล้มเหลว ความสุขหรือทุกข์ ความเพลิดเพลิน - เบื่อหน่าย หรืออาการ “ปรุงแต่ง” ต่างๆ ทางใจ ล้วน “ผ่านไปแล้ว” ทั้งสิ้น

วันวานเปลี่ยนแปลงไม่ได้ การสรุปบทเรียน แล้วเตรียมตัวรับวันใหม่ น่าจะดีกว่ามิใช่หรือ?

สี่ปีจึงมี “เลือกตั้ง” สักครั้ง แต่ “การเลือกรับสิ่งดีๆ เพื่อวันใหม่” ทำได้ “ทุกวัน”.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

eXTReMe Tracker